علم و دانش 100

کدام گروه جدول تناوبی گروه قلیایی خاکی نام دارد

پاسخ — 2

طراح سوال — *@A@*