علم و دانش 103

کدام یک از غده های بدن در تنظیم قند خون بیشترین فعالیت را دارد

پاسخ — پانکراس

طراح سوال — m@ryam.azad