علم و دانش 114

غذای ساخته شده در برگ در ساقه کدامیک ذخیره میشود

پاسخ — پیاز

طراح سوال — hamid-mashhad