علم و دانش 215

مرکز اتم که پروتون ها و نوترون ها را دربر دارد چه نام دارد

پاسخ — هسته

طراح سوال — ندارد