علم و دانش 428

عنصر فرانسیم جزو کدام طبقه بندی است

پاسخ — فلزات قلیایی

طراح سوال — asyannn1