علم و دانش 444

کدام یک از موارد زیر جزئی از مواد معدنی اند

پاسخ — کلسیم.آهن

طراح سوال — ani.s_