طناب سفید رنگی که داخل ستون مهره انسان قرار دارد … می باشد