طول موج به کدام عامل بستگی ندارد

علم و دانش 829

طول موج به کدام عامل بستگی ندارد

پاسخ — سرعت           گزینه های غلط (به هر 3 بستگی دارد.انرژی.فرکانس)

طراح سوال — alireza_d99