علم و دانش 439

کدام بیماری با خوردن گوشت آلوده ایجاد می شود

پاسخ — سیاه زخم

طراح سوال — sabame