علم و دانش 141

از واکنش یک کربوکسیلیک اسید و یک الکل کدام گزینه به همراه آب حاصل می شود

پاسخ — استر

طراح سوال — ShahaabBM