علم و دانش 263

گرمای خورشید از چه طریق به زمین می رسد

پاسخ — تشعشع حرارتی

طراح سوال — amirhossein6384