علم و دانش 285

تعداد الکترون های لایه ی ظرفیت اتم اکسیژن

پاسخ — 6

طراح سوال — niiiyayesh