علم و دانش 82

کدام گزینه در مورد واریس صحیح نیست

پاسخ — در مردان شیوع بیشتری دارد

طراح سوال — physiotherapist