علم و دانش 142

منبع سوخت در ورزش های هوازی کدام مورد می باشد

پاسخ — چربی

طراح سوال — ahmadheshmati