علم و دانش 13

عدد اتمی کدام گاز نجیب از همه بیشتر است

پاسخ — رادون

طراح سوال — ashkan gholami