علم و دانش 342

کدام بعنوان واحدی برای اندازه گیری دما استفاده نمیشود

پاسخ — تسلا

طراح سوال — نیما64