علم و دانش 344

دلیل جذب آهن به وسیله آهنربا … آهنربا است

پاسخ — میدان مغناطیسی

طراح سوال — alireza_shirzad