علم و دانش 347

در هنگام عفونت آپاندیس تعداد کدام یک از موارد زیر افزایش می یابد

پاسخ — گلبول های سفید

طراح سوال — Yasin.tr.7