چند درصد از انرژی مورد نیاز بدن از مواد قندی تامین میشود