علم و دانش 151

نیرویی که با حرکت اجسام مخالفت میکند

پاسخ — اصطکاک

طراح سوال — *Dr.Shadow*