علم و دانش 221

بیشترین شعاع اتمی مربوط به کدامیک از عناصر زیر است

پاسخ — Cs

طراح سوال — ندارد