علم و دانش 88

کدامیک جز هورمونهایی که رد بلوغ نقش دارند به شمار نمی رود

پاسخ — آلدسترون

طراح سوال — ghodsi61