علم و دانش 351

نشاسته جزو کدام مواد مغذی است

پاسخ — کربوهیدرات

طراح سوال — ❤♦️