علم و دانش 24

به فرایندی که در خورشید برای تولید انرژی اتفاق میافتد چه میگویند

پاسخ — همجوشی هسته ای

طراح سوال — .bad-boy.