علم و دانش 73

در کدام فرایند ATP تولید میشود

پاسخ — تنفس سلولی

طراح سوال — The_Governor