علم و دانش 198

کدام گزینه به دستگاه عصبی مربوط نمی شود

پاسخ — نفرون

طراح سوال — zahra12120