علم و دانش 352

استخوان چکشی در کدام عضو بدن بکار رفته

پاسخ — گوش

طراح سوال — mansooreh12