علم و دانش 354

کدام از جمله تاثیرهای کمبود هورمون های تیروئیدی در بزرگسالان است

پاسخ — افزایش وزن

طراح سوال — olish