علم و دانش 422

بیماری تریشینوز بر اثر خوردن گوشت آلوده ی … حادث می گردد

پاسخ — خوک

طراح سوال — 1رنگی