علم و دانش 355

انرژی از بین نمیرود بلکه از حالتی به حالت دیگر و از نوعی به نوع دیگر تبدیل میشود
کدام قانون است

پاسخ — قانون پایستگی انرژی

طراح سوال — عذراخانوم