علم و دانش 367

در یک جریان منظم با افزایش سرعت فشار کم می شود و بالعکس بیانگر کدام اصل است

پاسخ — اصل برنولی

طراح سوال — sir saberkhan