ماده اصلی برای مرسیریزه کردن پارچه چیست

طلایی 211

ماده اصلی برای مرسیریزه کردن پارچه چیست

پاسخ — سود

طراح سوال — Quizofkings