علم و دانش 466

فاصله زمین تا خورشید در چه فصلی به کمترین میزان خود می رسد

پاسخ — زمستان

طراح سوال — jupiter.kalisto