علم و دانش 368

احساس رضایت از مسئولیت های کدام بخش مغز است

پاسخ — دستگاه لیمبیک

طراح سوال — @pariiisima