علم و دانش 499

فرآورده حاصل از سوختن کامل هیدروکربن ها

پاسخ — دی اکسید کربن و بخار آب

طراح سوال — *Dr.Shadow*