کدام یک از 4 عنصر زیر با دیگر عناصر هم خانواده نیست

علم و دانش 1154

کدام یک از 4 عنصر زیر با دیگر عناصر هم خانواده نیست

پاسخ — پتاسیم                      گزینه های غلط (زئون.رادون.هلیوم)

طراح سوال — _._QuEeN_._