علم و دانش 532

چند سیاره در منظومه شمسی قمر ندارند

پاسخ — دو

طراح سوال — amin:sn