کدام یک از امواج الکترومغناطیس دارای فرکانس بالاتری میباشد