علم و دانش 491

پوست انسان چند نوع رنگدانه دارد

پاسخ — 4

طراح سوال — ندارد