علم و دانش 511

سوسپانسیون چه نوع محلولی است

پاسخ — جامد در مایع

طراح سوال — sahel.n.a