انجام کدام عمل هنگام درد قفسه سینه جهت جلوگیری از سکته مفید است

علم و دانش 877

انجام کدام عمل هنگام درد قفسه سینه جهت جلوگیری از سکته مفید است

پاسخ — ایجاد سرفه ساختگی توسط فرد

طراح سوال — yahya1358