علم و دانش 469

دمای سطح خورشید

پاسخ — 6000 درجه سانتی گراد

طراح سوال — Ironshahi