علم و دانش 165

رنگ قرمز خون به دلیل وجود چه پروتئینی است

پاسخ — هموگلوبین

طراح سوال — Sepehrbbb