علم و دانش 189

کدامیک از موجودات چشم مرکب دارند

پاسخ — حشرات

طراح سوال — alimolai