علم و دانش 39

پلاکت بالای خون باعث … خون میشود

پاسخ — چسبندگی

طراح سوال — mahshid1362