علم و دانش 268

ریفلاکس چیست

پاسخ — بازگشت غذا از معده به مری

طراح سوال — Avپوریا