علم و دانش 512

کدام ترکیب ساروج می باشد

پاسخ — آهک رس دار و خاکستر

طراح سوال — neda5078