کدام گیاه حاوی هورمون استروژن و اکسیر جوانی خانم هاست

علم و دانش 553

کدام گیاه حاوی هورمون استروژن و اکسیر جوانی خانم هاست

پاسخ — رازیانه

طراح سوال — mary.1373.