تعداد ضربان قلب کدامیک از گزینه ها در دقیقه بیشتر است

علم و دانش 812

تعداد ضربان قلب کدامیک از گزینه ها در دقیقه بیشتر است

پاسخ — موش

طراح سوال — ششر