کدام بیماری با کم خونی همراه نیست

علم و دانش 1004

کدام بیماری با کم خونی همراه نیست

پاسخ — ام اس                      گزینه های غلط (فقر آهن.فاویسم.تالاسمی)

طراح سوال — tahmin61